Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov je založené na nariadení (EÚ) 2016/679 („GDPR“) o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES.

1 Úvod

Účelom tohto prospektu je informovať zúčastnené strany, ktorých osobné údaje spracúva Viktor Koltai EV („správca údajov“), o ustanoveniach článku 13 ods. 1 GDPR ao spracovaní a právach osobných údajov podľa tohto odseku.1.2. Správca údajov sa pri svojich činnostiach dozvedel o osobných údajoch v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä s predpisom GDPR, jeho vykonávacím právnym predpisom, CXII z roku 2011 o sebaurčení informácií a slobode informácií. (Zákon o informáciách), zákon z roku 2013 o občianskom zákonníku („občiansky zákonník“), zákon o účtovníctve z roku 2000. Správca údajov tiež informuje svojich klientov, partnerov a všetkých každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá je v akomkoľvek spojení s kontrolórom údajov a ktorá môže byť ovplyvnená v priebehu osobného spracovania, pravidlá upravujúce spracúvanie osobných údajov, s ktorými zaobchádza, použité záruky, metódy spracovania údajov.

2 Informácie o spoločnosti Informácie o spoločnosti

Primárny správca dát

 MenoCatalase.
 Sídlo1077 Bduapest Izabella utca 3/A.
 IČO
68328636-2-42
e-mailová adresahello@siren7.hu / catalase.rendeles@gmail.com
websiren7.hu /catalase.hu / catalase.sk

 

3. Správca dát pre ochranu údajov

Úradník pre ochranu údajov
MenoCatalase
Adresa:1077 Budapest Izabella utca 3/A.
e-mailová adresa:hello@siren7.hu / catalase.rendeles@gmail.com

 

4 Účel správy údajov, rozsah spracovávaných údajov a právny základ pre správu údajov

4.1 Účely správy údajov:

– účelom správy údajov poskytovaných v rozhraní internetového obchodu je identifikácia osoby, ktorá nastala, rozlíšiť ich od osôb s rovnakým menom a zabezpečiť komunikáciu s nimi

– poskytovanie služieb dostupných prostredníctvom rozhrania internetového obchodu. Prevádzkovateľ údajov použije údaje poskytnuté dotknutou osobou na konkrétne účely iba na účely splnenia objednávky, dodania, fakturácie, komunikácie alebo, ak je dotknutá osoba, je zasielaná na zasielanie bulletinov a následné preukázanie podmienok akejkoľvek zmluvy.

– zabezpečenie efektívneho zákazníckeho servisu (štatistické správy, analýzy);

4.2 Rozsah spravovaných údajov

Informácie poskytnuté pri nákupe:

– meno (priezvisko, meno)

– obchodné meno a daňové číslo, ak existuje alebo vyžaduje zákon:

– fakturačná adresa (fakturačný názov, názov ulice, číslo domu, poschodie / dvere, poštové smerovacie číslo),

– dodacia adresa (názov lode, názov ulice, číslo domu, umiestnenie podlahy / dverí, poštové smerovacie číslo),

– E-mailová adresa

– Telefónne číslo

Informácie poskytnuté pri registrácii:

Pri registrácii musí dotknutá osoba pri nákupe poskytnúť tieto osobné informácie:

– užívateľské meno,

– e-mailová adresa,

– telefónne číslo,

– heslo,

– obchodné meno a daňové číslo, ak ho vlastníte, alebo ak to vyžaduje zákon:

– fakturačná adresa (fakturačné meno, názov ulice, číslo domu, mesto, PSČ),

– dodacia adresa (dodacie meno) , názov ulice, číslo domu, mesto, PSČ),

Údaje spracované počas tradičnej registrácie: používateľské meno, e-mailová adresa a heslo.

 

4.3 Právny základ pre správu údajov

Právnym základom pre správu údajov je zákon CXII z roku 2011 o práve na sebaurčenie a právo na informácie. tv. (Info) Článok 5 ods. 1 ods. a) CVIII z roku 2001 o určitých otázkach služieb elektronického obchodu a služieb informačnej spoločnosti. Bude na základe zákona.

Súhlas sa udeľuje za každé spracovanie údajov prostredníctvom použitia webovej stránky, registrácie alebo dobrovoľného predloženia príslušných údajov.

5 Ostatné organizácie, ktoré sú oboznámené s údajmi

Údaje sú primárne prístupné kontrolórovi údajov alebo jeho vnútorným zamestnancom, ale nezverejňujú sa ani nesprístupňujú tretím stranám.

Prevádzkovateľ poskytne osobné informácie zmluvným partnerom iba na účely fakturácie a prepravy.

Spracovač dát :

6 Prenos údajov mimo Európskej únie / Európskeho hospodárskeho priestoru alebo do medzinárodnej organizácie

Správca údajov neprenáša údaje mimo Európskej únie / Európskeho hospodárskeho priestoru ani do medzinárodnej organizácie.

7 Trvanie správy údajov

Údaje sa spravidla uchovávajú iba po dobu nevyhnutne potrebnú na dosiahnutie účelov, na ktoré sa spracúvajú, za predpokladu, že:

– v prípade správy údajov nevyhnutných na plnenie zmluvy, trvanie správy údajov trvá až do ukončenia zmluvy, vymáhania súvisiacich nárokov a ukončenia vykonateľnosti. Z dôvodu právnej požiadavky (napr. Ustanovenia zákona C z roku 2000 o účtovníctve) zákon ustanovuje dlhšie obdobie uchovávania údajov (8 rokov);

– v prípade spracovania údajov týkajúcich sa splnenia zákonnej povinnosti možno trvanie správy údajov určiť podľa lehôt stanovených v právnom akte, ktorým sa vymedzuje právna povinnosť;

– v prípade spracovania údajov o súhlase dotknutej osoby sa spracovanie údajov zastaví skôr, ako sa dosiahne účel, ak dotknutá osoba svoj súhlas stiahla.

Po uplynutí vyššie uvedených období správca údajov osobné údaje vymaže anonymizáciou údajov, čo znamená, že už nemôžu byť Prevádzkovateľ údajov považuje ponuku Prevádzkovateľa údajov v súvislosti s osobnými údajmi (e-mailová adresa, telefónne číslo, meno) spracovanými so súhlasom za odvolanie súhlasu a poskytnuté osobné údaje zo svojich záznamov bezodkladne vymaže.

8 Práva zainteresovaných strán

8.1 Právo na prístup a informácie

Na žiadosť dotknutej osoby poskytuje kontrolór údajov informácie o tom, či prebieha spracovanie jeho údajov. Ak áno, kontrolór údajov pri poskytovaní prístupu informuje dotknutú osobu o kategóriách spracovávaných údajov, o účele spracovania údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, o trvaní uchovávania alebo určenia Sloboda informácií Sťažnosť orgánu (NAIH) týkajúca sa práva na podávanie správ, zdroja údajov a skutočnosti automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania. V prípade prenosu údajov mimo Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru je dotknutá osoba tiež informovaná o vhodných zárukách týkajúcich sa prenosu.

8.2 Právo na opravu Dotknutá osoba má právo požiadať o opravu svojich údajov v prípade nepresnosti. Ak sa vyžaduje oprava osobných údajov spravovaných správcom údajov, dotknutá osoba môže písomne ​​(poštou alebo e-mailom) požiadať o opravu údajov s uvedením správnych údajov. e-mailom alebo e-mailom) okamžite, najneskôr však do 5 dní po zmene. Zlyhanie alebo oneskorenie pri plnení tohto oznámenia bude mať za následok, že správca údajov bude zodpovedný za všetky straty, ktoré utrpí správca údajov.

8.3 Právo na vymazanie

Z dôvodov uvedených v článku 17 GDPR môže dotknutá osoba požiadať prevádzkovateľa údajov o vymazanie svojich osobných údajov bez zbytočného odkladu a prevádzkovateľ tejto žiadosti vyhovie. Ak prevádzkovateľ údajov zverejnil osobné údaje , to znamená, že pri ich oznamovaní tretím stranám, prevádzkovateľ údajov pri výkone svojho práva na výmaz podnikne primerané kroky, aby informoval ostatných prevádzkovateľov, ktorým boli osobné údaje zaslané, že dotknutá osoba požiadala o spojenie s takýmito osobnými údajmi alebo vymazanie kópie alebo duplikátu takýchto osobných údajov.

8.4 Právo obmedziť správu údajov

Dotknutá osoba má právo na požiadanie obmedziť správu údajov, ak:

– dotknutá osoba spochybňuje presnosť osobných údajov;

– nezákonné spracovanie;

– Prevádzkovatelia už nepotrebujú osobné údaje na účely spracovania, ale dotknutá osoba vyžaduje, aby predložila, uplatnila alebo obhajovala zákonný nárok;

– dotknutá osoba namietala proti spracovaniu.

8.5 Právo na prenosnosť

Dotknutá osoba má právo dostávať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ktoré sprístupnila kontrolórovi údajov v štruktúrovanom, široko používanom, strojom čitateľnom formáte, a preniesť tieto údaje inému kontrolórovi údajov bez toho, aby mu správca údajov bránil, ak:

– správa údajov je založená na súhlase; a

– údaje sa spravujú automatizovaným spôsobom.

8.6 Právo na protest

Dotknutá osoba môže namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov na účely priameho marketingu. V tomto prípade už nie je možné na tento účel spracúvať osobné údaje. Dotknutá osoba má právo obrátiť sa na správcu údajov v súvislosti s výkonom práv uvedených vyššie na kontaktné údaje uvedené v tomto prospekte.

Prevádzkovateľ údajov poskytne bez zbytočného odkladu, najneskôr však do jedného mesiaca od predloženia žiadosti, informácie o krokoch podniknutých na základe žiadosti v písomnej forme a v jasnom formáte.

Ak je právnym základom pre spracovanie údajovej položky iba súhlas dotknutej osoby, dotknutá osoba môže súhlas odvolať bez toho, aby bolo dotknuté zákonnosť spracovania údajov na základe tohto súhlasu pred zrušením.

9 Spravovanie údajov iné ako účel

Ak má kontrolór v úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iné účely, ako je účel, na ktorý boli zhromaždené, musí pred ďalším spracovaním informovať dotknutú osobu o tomto odlišnom účele a akýchkoľvek ďalších relevantných informáciách uvedených v článku 13 ods. 2 GDPR.

10 pravidiel pre súbory cookie spravované na webovej stránke

Cookie HTTP (zvyčajne cookie alebo cookie v angličtine) sú informačné pakety zaslané serverom do webového prehľadávača a zasielané späť na server zakaždým, keď dostane požiadavku na server. Ak prehliadač vráti súbor cookie, server má možnosť prepojiť aktuálnu požiadavku s predchádzajúcou. Najčastejšie sa používa na identifikáciu registrovaných používateľov konkrétnej webovej stránky, na registráciu „nákupného košíka“ alebo na sledovanie návštevníkov.

Aké cookies používame na našich webových stránkach?

Po zakúpení webová stránka uloží meno, e-mailovú adresu a informácie o adrese uvedené v súbore cookie. Ukladací priestor slúži iba na zjednodušenie, takže sa nemusí pri ďalšom uverejňovaní automaticky vyplňovať. Platnosť cookies vyprší o 1 rok.

Po prihlásení na web vytvoríme niekoľko súborov cookie, ktoré uložia vaše prihlasovacie informácie a zobrazia možnosti editora. Súbory cookie s prihlásením sú platné dva dni a súbory cookie, ktoré editor úložiska ukladajú, zobrazujú možnosti jeden rok. Ak je začiarknuté políčko „Zapamätať si ma“, prihlasovanie bude pokračovať dva týždne. Prihlasovacie súbory cookie sa odstránia po odhlásení.

Cookies sú prijímané na domácu obrazovku v súlade s Pravidlami ochrany osobných údajov GDPR, ale môžu byť tiež zamietnuté alebo deaktivované. Keď vstúpite na stránku, budú deaktivované, kým neakceptujete cookies.

Cookies použité na webe:

_fbp

_ga

_gat

_gcl_au

_gid

autoptimize_feed

cookie_notice_accepted

gadwp_wg_default_dimension

gadwp_wg_default_metric

gadwp_wg_default_swmetric

moove_gdpr_popup

wp-settings-1

wp-settings-time-1

wp_woocommerce_session_fbfdc05a5e5b488a2580460998d3f232

Súbory cookie tretích strán:

Google, Inc .: Google Analytics – na meranie štatistických údajov

Tento web používa na analýzu vašej návštevnosti službu Google Analytics od spoločnosti Google Inc. (ďalej len „Google“). Nazýva sa systém Google Analytics „Súbory cookie“ – jednoduché, krátke, malé textové súbory – sa ukladajú do vášho IT zariadenia a používajú sa na analýzu návštevnosti našich webových stránok, čo nám pomáha vylepšovať naše webové stránky a zlepšovať tak dojem používateľa. Údaje o návštevníkoch súborov cookie (vrátane dátumu vašej návštevy a vašej adresy IP) zaznamenané v súbore cookie sa prenášajú a ukladajú na servery Google USA. Spoločnosť Google používa tieto informácie na vyhodnotenie návykov týkajúcich sa návštev webových stránok, na zostavovanie správ o nich pre spoločnosť XY a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s používaním vašich webových stránok a internetu. Používatelia, ktorí nechcú, aby služba Google Analytics hlásila svoju návštevu, si môžu nainštalovať doplnok prehliadača na zrušenie nástroja Google Analytics. Tento doplnok nariaďuje skriptom JavaScriptu Google Analytics (ga.js, analytics.js a dc.js), aby spoločnosti Google neposielali informácie o návšteve. Používatelia, ktorí si nainštalovali rozšírenie blokujúceho prehliadača, sa navyše nezúčastnia experimentov s obsahom. Ak chcete zakázať webovú aktivitu Analytics, navštívte stránku Zakázať Google Analytics (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout) a nainštalujte si doplnok pre svoj prehliadač. Ďalšie informácie o inštalácii a odinštalovaní tohto doplnku nájdete v pomocníkovi daného prehliadača.

Facebook: Meria naše marketingové aktivity na Facebooku. (Facebook.com)

11. Opravné prostriedky

Zainteresované strany majú právo požadovať nápravu od Národného úradu pre ochranu údajov a slobodu informácií (NAIH), ktorý je prístupný prostredníctvom niektorého z týchto kontaktných údajov:

Názov: Národný úrad pre súkromie a slobodu informácií

Sídlo: 1125 Budapešť, Szilágyi Erzsébet fasor 22 / C.

Poštová adresa: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefón: 06.1.391.1400

Fax: 06.1.391.1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Webová stránka: http://www.naih.hu

Okrem vyššie uvedeného máte právo podniknúť právne kroky v súvislosti s údajným nezákonným zaobchádzaním s vašimi údajmi a ak ste utrpeli materiálnu alebo nemajetkovú ujmu v súvislosti s údajným nezákonným zaobchádzaním s údajmi, správcovi údajov.

12. Ostatné ustanovenia

 

Na žiadosť orgánu alebo akejkoľvek inej organizácie založenej na zákonnej povinnosti môže byť alebo môže byť od správcu údajov požadované, aby údaje sprístupnil. V takýchto prípadoch sa správca údajov usiluje zverejňovať iba také osobné údaje, ktoré sú nevyhnutne potrebné na zverejnenie údajov.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť a doplniť túto politiku bez predchádzajúceho oznámenia zúčastneným stranám na webovej stránke. Po nadobudnutí účinnosti zmeny dotknutá osoba akceptuje úpravy pre ďalšie používanie Webovej stránky, ako ich poskytuje Poskytovateľ služieb na Webovej stránke.